מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שערי תוספות

סדרת שערי תוספות הינה סדרת ספרים המונה למעלה מ- 40 כרכים המבארים את התוספות בלשון קלה ובהירה, ועם זאת מעמיקה ומדויקת. סדרה זו קנתה לעצמה שם כפירוש הקולח ביותר לתוספות בימינו. בצירוף הקדמה, מבוא וסיכום, מאפשרת הסדרה לכל החפץ לבוא בשערי התוספות.

 

כרכי שערי תוספות שהודפסו עד כה:

מסכת ברכות - מאימתי, היה קורא מסכת ברכות - שלשה שאכלו, אלו דברים, הרואה מסכת שבת – פרק יציאות השבת א מסכת שבת – פרק יציאות השבת ב מסכת פסחים – פרק אור לארבעה עשר מסכת סוכה – פרק ראשון א מסכת ביצה פרק ביצה שנולדה ביו"ט מסכת כתובות – פרק בתולה נשאת א מסכת כתובות – פרק בתולה נשאת ב מסכת גיטין - פרק המביא גט א מסכת גיטין - פרק המביא גט ב מסכת גיטין - פרק השולח א מסכת גיטין - פרק השולח ב מסכת קדושין - פרק האשה נקנית א מסכת קדושין - פרק האשה נקנית ב מסכת קדושין - פרק האשה נקנית ג מסכת קדושין - פרק האיש מקדש מסכת בבא קמא - פרק ארבעה אבות א מסכת בבא קמא - פרק ארבעה אבות ב מסכת בבא קמא - פרק כיצד הרגל מסכת בבא קמא - פרק המניח מסכת בבא קמא - שור שנגח ארבעה וחמישה מסכת בבא קמא - פרק שור שנגח את הפרה מסכת בבא קמא - פרק הכונס מסכת בבא קמא - פרק מרובה א מסכת בבא קמא - פרק מרובה ב מסכת בבא קמא - פרק החובל מסכת בבא קמא - פרק הגוזל את העצים א מסכת בבא קמא - פרק הגוזל את העצים ב מסכת בבא קמא - פרק הגוזל ומאכיל מסכת בבא מציעא - פרק שנים אוחזין א מסכת בבא מציעא - פרק שנים אוחזין ב מסכת בבא מציעא - פרק אלו מציאות מסכת בבא מציעא - פרק המפקיד מסכת בבא מציעא - פרק השוכר את האומנין מסכת בבא מציעא - פרק השואל את הפרה מסכת בבא מציעא - פרק השוכר את הפועלים מסכת בבא בתרא - פרק השותפין א מסכת בבא בתרא - פרק השותפין ב מסכת בבא בתרא - פרק חזקת הבתים א מסכת בבא בתרא - פרק חזקת הבתים ב מסכת מכות - פרק כיצד העדים מסכת מכות - פרק אלו הן הגולין

 

ספר לחברים על הספר 'שערי תוספות'

לקוחות שרכשו את הספר "שערי תוספות", התעניינו גם בספרים הבאים:

קובץ שיעורים

קובץ שיעורים

הוסף למדף מחיר: 89 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום