מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סט משנת השבת

   הוצאת בית יעקב

הספר משנת השבת - הלכות שבת לפי סדר ל"ט אבות מלאכה, ערוכים ומסודרים בשפה ברורה השווה לכל נפש, עם הערות ויציוני מקורות להעמקה והרחבה כולל הלכות המובאות בדברי פוסקי זמנינו ע"י צוות תלמידי חכמים בעריכת הרב משה פנחס זנדר שליט"א.

מתוך הקדמת הספר משנת שבת

מידי שבת בשבתו זוכה ״עם מקדשי שביעי״ להתעטף באורה של השבת. זוכה הוא לנשמה יתירה הניכרת בפניו ״ולא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא דומה בשבת״ (ב״ר יא)

קדושתה של השבת ממלאת את שומרי השבת מלגו ומלבר. מצוות השבת, על כל פרטיהן וסייגיהן, משנות את כל מעשיו, הליכתו, לבושו ושיחתו משאר ימות השבוע, כפי שהורונו חז׳׳ל ׳׳שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול, שלא יהא דיבורך של שבת בדיבורך של חול, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול (שבת קיג).

 

מהות הספר משנת השבת והצורך בו

ספרים רבים העוסקים במצות השבת, הופיעו במשך כל הדורות, ואף בדורנו. אכן, אם נתבונן במצב ידיעת הלכות שבת בדורנו, נמצא, כי על אף הנחיצות הרבה של ידיעת הלכות אלה על בוריין, ועל אף ריבוי הספרים שנתחברו בנושא זה, לצערנו, אין לומר שהלכות שבת מבוררות ושגורות בפי כל. אי לזאת ולאחר עצת ועידוד רבותי, אמרתי בעניי לחבר ספר זה שלוקטו בו הלכות שבת בצורה תמציתית, מקיפה, ובלשון קלה, על פי הכלל שקבעו חז״ל ״לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה״.

כדי להביא ללומדי הספר את מירב התועלת שמנו לנגד עמינו כמה מטרות:

א. כתיבת ההלכות בסדר הגיוני מן השורש אל הענפים, מן הכללים אל הפרטים.

ב. ניסוח ההלכות בשפה ברורה וקצרה, כאשר המשא ומתן ההלכתי ומראי המקומות ניתנו בהערות.

ג. הבאת יסודות ההלכה: אבות, תולדות ואיסורים דרבנן. באופן זה ניתן להבין ולזכור ביתר קלות את ההלכות הנובעות מיסודות אלה.

ד. הבאת דעות גדולי הפוסקים בזמנינו. הובאו גם דעות חולקות וכל אחד ינהג למעשה ע״פ רבותיו.

ה. כתיבת הספר נעשתה לאחר עיון בגופי הסוגיות ובשיטות המפרשים והפוסקים, הספר נכתב בתשומת לב מרובה לסדר הדברים, לניסוחם ולמיקומם, בגוף הספר או בהערות.

ו. התייחסנו לדעות פוסקי זמנינו במציאת פתרונות לשאלות שהתעוררו בעקבות המצאות הטכניקה המודרנית (מכשירים חשמליים, אמצעי תעבורה וכוי).

ז. בסוף הכרך ימצא המעיין מפתח ענינים מפורט בסדר האל״ף בי״ת. ובהלכות מסוימות הוספנו כמה טבלאות עזר לסיכום הלכות אלו.

ח. תועלת הספר כפולה היא. הן למתחילים, כעין הקדמה ובסיס לידיעת עיקרי דינים אלו. והן לאותם שלמדו ההלכות, מ״מ הרי ידוע שהעיקר בלימוד הלכות הוא החזרה התמידית, כדי שלא ישכחו מה שלמדו, הקיצור מועיל לשתי מטרות אלו, וכפי שכתב החכמת אדם בהקדמתו לספרו.

אך למותר להזהיר שאין הספר נועד לפסוק ממנו הלכה למעשה וכל מטרתו הוא להביא לידיעת ההלכות הברורות, וידיעת הרקע של העיקרים הדורשים שאלת חכם. כך שכל שאלה מעשית יש להפנות למורה הוראה.

 

מבנה הספר משנת השבת

א. פרקים א-ג, הינם פרקי מבוא לאיסורי שבת מדאורייתא ומדרבנן.

ב. בפרקים ד-מג, סודרו הלכות שבת לפי ל״ט אבות המלאכות. לכל פרק תוכן מיוחד, הקדמה והלכות, המחולקות לסימנים וסעיפים. בהקדמה שבכל פרק מובאות: הגדרת המלאכה, שיעורה והגדרות ודוגמאות לאב, לתולדות ולאיסורים דרבנן.

ג. פרק מד דן ב״מעשה שבת״, הגדרתו והלכותיו.

ספר לחברים על הספר 'סט משנת השבת'

לקוחות שרכשו את הספר "סט משנת השבת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום