מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חכמת אדם

הספר חכמת אדם, הרב אברהם דנציג. 2 כרכים, כריכה קשה. כולל כל דיני שולחן ערוך יורה דעה כולל כל הלכות ודיני איסור והיתר.

אודות הספר חכמת אדם

הספר 'חכמת אדם' נתחבר ע"י ר' אברהם דנציג אשר שימש כדיין בוילנא, ומחבר הספרים חיי אדם, חכמת אדם וזכרו תורת משה.

הספרים חכמת אדם וחיי אדם אינם בנויים לפי חלוקת הסעיפים של הטור והשולחן ערוך. בספרים אלה יש חלוקה מקורית לפי סדר חדש, ולעתים כולל המחבר דינים שהובאו בשולחן ערוך "יורה דעה" בספר "חיי אדם", אם הם מתקשרים לנושא בו הוא עוסק. לדוגמה: לאחר "דין חינוך קטן" (כלל ס"ו ב"חיי אדם"), הלקוח מ"אורח חיים" סימן שמ"ו, מופיע דין "כיבוד אב ואם" מ"יורה דעה" סימן רמ"א. בדרך כלל נותן רבי אברהם בראש כל הלכה את מראה המקום בו היא מופיעה ב"שולחן ערוך".

אודות מחבר הספר חכמת אדם

הרב אברהם דנציג נולד בשנת תק"ח לאביו הרב יחיאל מיכל בעיר דנציג. בצעירותו למד אצל הרב יוסף ליברמן מפראג. בסביבות גיל שמונה עשרה עבר ללמוד אצל הנודע ביהודה ובאותה תקופה גם התחתן. אחר חתונתו עבר לוילנה ועבד כסוחר ובאופן לא רשמי שימש כרב, כאידאל שאין ליהנות מן התורה. לאחר שירד מנכסיו בסביבות שנת תק"ע שימש באופן רשמי כרב ודיין בוילנה.חיבר את הספרים "חיי אדם" - סיכום ההלכות לשולחן ערוך "אורח חיים", וספרנו "חכמת אדם" - סיכום "יורה דעה". נוסף לאלה חיבר רבי אברהם דנציג את הספר "זכרו תורת משה", סיכום דיני שבת לפי מיונם לשלושים ותשע אבות המלאכה. (על הזיקה של הספרים לחלקי שולחן ערוך רמז המחבר בשם הספרים: חיי אדם - אורח חיים; חכמת אדם - יורה דעה).

למה נתחברו הספרים?

על הצורך בחיבור ספריו כותב רבי אברהם דנציג:

   "הלומד שולחן ערוך לידע כל מוצא הדין - אשרי לו. אך לעמוסי התלאה, הטרודים בפרנסה ובנפשו יביא לחמו, וכל שכן בעלי הבתים הסוחרים, שעול הפרנסה מונח על צווארם - כמה צריכים לטרוח עד שילמדו בשולחן ערוך עד הלכות ברכות השחר? ידוע, לא פחות מחצי שנה. ומשם ועד סוף הלכות ברכות, יותר מחצי שנה או שנה. והלכות שבת - יותר משנה. וכל ימיו לא יספיקו לו להיות בקי בשולחן ערוך "אורח חיים", ובוודאי שלא יזכה ללמוד הדינים שב"יורה דעה".
    ולכן עתה בנים שמעו לי ותחי נפשכם. אשרי אדם אשר ישקוד ללמוד מחיבורי זה "חיי אדם", כי בחיבורי זה ימצא כל דיני השולחן ערוך מבוארים עם פירושים שפירשו דבריו כל האחרונים. וכל דין וטעמו, שלא יצטרך לחפש אחר טעם הדין, וידע כל דין ודין אם הוא מן התורה אם מדרבנן או מצד חומרה. והנה, עד הלכות שבת מחזיק חיבורי ערך שלושים דפים. וכאשר יבקש אדם שיעור בכל יום דף אחד, יגמור אותו בכל חודש. והלכות שבת מחזיקים עשרים וארבע דפים, יחלק אדם על דעתו ודרכו ללמוד בכל שבת כמה דפים, ויחזור על כל דין ודין, ובזמן קצר יהיה כאחד מן המופלגים".

ספר לחברים על הספר 'חכמת אדם'

לקוחות שרכשו את הספר "חכמת אדם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום