מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שער הפסוקים - לשונות האר"י

הספר שער הפסוקים עם לשונות האר"י ז"ל הוא השער הרביעי מתוך שמונת השערים המפורסמים של רבי חיים ויטאל ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך, אשר קיבל מפי רבו האר"י ז"ל זיע"א. והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה"ר שמואל ויטאל שהעתיקם מכתב יד קודשו של אביו. מאת מכון הוצאת ספרי תורת האר"י ז"ל - סתרי חיים. 

 

אודות המהדורה הנוכחית לשער הפסוקים

הספר הקדוש שער הפסוקים נדפס במהדורה הראשונה יחד עם ספר הליקוטים, ועתה יוצא ברוב פאר והדרכליל המעלות מאיר עינייים ומשמח לבבות בתוספת מעלות רבות ומיוחדות כמבואר בהקדמת מהדורה זו של שער הפסוקים באורך, עם הגהות וחידושים ומראי מקומות ע"י הרב הגאון רבי זאב וואלף אשכנזי בנו של צבי הירש זצ"ל.

 

הקדמת מורנו הרב רבי שמואל ויטאל ז"ל ל"שמונה שערים" של ספר "עץ חיים"

... אמרתי אני אל לבי עד מתי יהיה ספר אבא מארי ורבי ז"ל גנוזים תחת ידי ואני ובני וביתי נעבוד את ה' ואין לזולתי חלק בהם ... האמנם שניתי דרכו בכמה מקומות לצורך שעה ותקנתי וסדרתי השמונה שערים בדרכים אחרים כדי להיות נקל מאד בפי הקורא בהם ומובטח אני בחסד עליון ית' שבאמצעות המלאכה הזאת תמלא הארץ דעה את ה' בהיות שטרחתי מאד בגופי ובממוני וגם אור עיני אינם כאתמול וכשלשום כי כשל בעוני כחי וקרבו ימי הזקנה וכשל כח הסבל מלסבול וחסרון כיס קשה מכולם. האמנם תהיה זאת נחמתי כי אהיה מזכה את הרבים עד ביאת משיחנו בב"א ומלאו פני תבל בזיו חכמת הקבלה ובא לציון גואל אכי"ר:

ועוד זאת הוספתי לעשות בסוף הספר מפתחות מפותחות פתוחי חותם תכנית תוספות טובה מרובה על העיקר כאשר עיניך תחזנה מישרים בעה"י: ואלו הם פרטי השערים:

השער הראשון יפתח בכל ההקדמות של החכמה מראשית האין סוף דרוש אחר דרוש מקושרים כשלהבת קשורה בגחלת עד סוף עולם העשיה וקראתי שמו שער ההקדמות:

השער השני יפתח בכל מאמרי חכמת האמת כמו ספר התיקונים וספר הזוהר פרשה אחר פרשה כסדרה וגם איזה מדרש של רשב"י ע"ה כמו בשיר השירים או במגילת רות או בספר יצירה או בפרק שירה ובספרא דצניעותא וקראתי שמו שער מאמרי רשב"י:

השער השלישי יפתח בכל מאמרי חז"ל בין בכל התלמוד ובין בכל שאר מדרשי חז"ל כמד"ר ותנחומא וספרי וספרא והילקוט וכיוצא וקראתי שמו שער מאמרי חז"ל:

השער הרביעי יפתח בביאור הפסוקים פרשה אחר פרשה ונביא אחר נביא ראשונים גם אחרונים והמה בכתובים דרך ישרה שיבור לו האדם וקראתי שמו שער הפסוקים:

השער החמישי יפתח מכל פירושי המצות מעשה ולא תעשה מסודרים על סדר הפרשיות כל מצוה ומצוה במקומה כנתינתה מסיני באמת ובאמונה וקראתי שמו שער המצות:

השער השישי יפתח מכל הכונות שבתפילות בימי החול ובשבתות ובימים טובים ובימים נוראים וכונת המצות כלליות ופרטיות ות"ת כנגד כולם וקראתי שמו שער הכונות:

השער השביעי יפתח בהקדמות נאות לרוח הקדש ולנבואה וגם יחודים וכן רבים ואזהרות לתיקון הנפש ותיקונים למי שרוצה לשוב מחטאיו כמשפטו וכדינו וקראתי שמו שער רוח הקודש:

השער השמיני יפתח בכמה הקדמות בענין הנשמות ובענין שכר הצדיקים וגם עונש הרשעים ודרושים בענין ד' יסודות ארמ"ע וכל הנבראים ודרושים רבים ונפלאים בענין הגלגולים ונזכר בהם גלגולים של כללים ופרטים וקראתי שמו שער הגלגולים:

ספר לחברים על הספר 'שער הפסוקים - לשונות האר"י'

שער הפסוקים - לשונות האר"י
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר שער הפסוקים - לשונות האר"י

שער הפסוקים - לשונות האר"י

הוסף למדף מחיר: 145 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "שער הפסוקים - לשונות האר"י", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום