מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר הזוהר מחולק

ספר הזוהר הקדוש, מחולק ל 46 כרכים בפורמט כיס, מהדורת בלכתך בדרך, עם ביאור לעברית פשוטה ונוחה להבנה וללימוד משמעותי גם ללומדים בלי רקע עיוני.

 

מהדורת ספר הזוהר המחולק - בלכתך בדרך

מהדורה זו, בפורמט כיס, נוחה ויעילה ללימוד יומיומי, בכל מקום וזמן. הסט כולל 46 חלקים, בכריכה רכה. יעיל במיוחד לשמירה על רצף לימוד עקב נוחות הנשיאה של המהדורה המחולקת- ניתן לשים בטלית, בכיס המעיל, ברכב ובכל מקום לניצול כל דקה פנויה לקידום הגאולה.

אודות ספר הזוהר

ספר הזוהר הוא הספר המרכזי של חכמת הקבלה. המיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי, ונכתב לפני כאלפיים שנה. ספר מכיל מדרשים, רובם בארמית, על התורה מחולקים לפי פרשות השבוע, ומשולבים בו שני חיבורים מאוחרים; "רעיא מהימנא" ו"תיקוני הזוהר".

מעלת ספר הזוהר ביהדות

בזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח''ל. דבר זה מבואר בספר הזוהר הקדוש מפי קודשו של משה רבנו ע''ה ''הרעיא מהמנא'' אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא הוד ומגלה להם סתרי תורה. וכך אומר משה רבנו ע''ה לרשב''י זיע''א בזוה''ק פרשת נשא, ''בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי'' 

ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים! ללא צרות וייסורים וללא צּער חבלי משיח. 

גדולי ישראל על ספר הזוהר

כאור לעינים ביאורו של השל''ה הקדוש שכתב על כך ''הנה מבואר מכאן שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים, ובזכות העוסקים יבוא המשיח כי אז תמלא הארץ דעה. לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו והוא רצון האל יתברך ואשרי הזוכה בה'' (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית) 

כמו כן בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים מסוגל הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל צרה רח''ל. 

גאון ישראל הרמח''ל רבנו משה חיים לוצטו זצוק''ל זיע''א בעל ה''מסילת ישרים'' ועוד, תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש במשמרות ללא הפסק כלל, מעלות השחר עד שקיעת החמה וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו.

מרן רבינו יוסף חיים זיע''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ'' שכל העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה.

ואף מו''ר הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק''ל זיע''א היה מורה לתלמידיו בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס' דפים בספר הזוהר שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך הנפש, והוסיף עוד ואמר כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ביותר לעבודת השי''ת וזהו ספר המוסר הטוב ביותר. 

 תיקוני הזוהר

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענין תיקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם ואח''כ הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון ''וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגינה'' ''וקראתם דרור בארץ'' 

ביאור הדברים: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ'' המרמז על הגאולה השלימה. 

ספר הזוהר - גירסא בעלמא

נבאר כי אף גירסא בעלמא בספר הזוהר - קריאה ללא הבנה כלל בספר הזוהר הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות. 

משל למה הדבר דומה - לרופא הנותן תרופה לאדם הנזקק לה אף על פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה, מכיון שלקח תרופה מרופא מומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה התרופה מועילה לו והוא בס''ד מתרפא וקם מחוליו, נכון גם הדבר לגבי הקריאה בספר הזוהר, אפילו שהקורא לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו, הקדושה העליונה הטמונה במילים של ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדוש. (גורי הארי ז''ל, החיד''א, פלא יועץ, דגל מחנה אפרים, רבי חיים פלאגי', שו''ת ישכיל עבדי, שו''ת פרחי כהונה, ועוד.) כמו כן גם תלמידי חכמים ובני ישיבות העוסקים כל זמנם בלימוד התורה, צריכים להקדיש בכל יום זמן לקריאת מס' דפים בספר הזוהר, שזכות הקריאה הזאת, מלבד כל מעלותיה לכלל ישראל תועיל להם ביותר שיזכו להבין את לימודם ולזוכרו, וכן להתעלות רוחנית גדולה. 

ולאותו אח יקר שעדין לא זכה לקיים את כל מצוות ה' בכל דקדוקיהם ואפילו שעדין הוא רחוק כפשוטו גם הוא צריך להשתדל ולקרוא בכל יום בספר הזוהר הקדוש, שע''י הקריאה תזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה לעבודת ה' יתברך כנודע בספרים הקדושים ומגורי האר''י ז''ל ו בכח הקריאה בו לטהר ולקדש את נפש האדם ולרפאה מכל חולי ומכל מידות רעות ותאוות רעות רח''ל עד שהיא מאירה ומזהירה באור קדוש ועליון. ו

בקצרה ממעלות העוסק בספר הזוהר 

 • מקרב גאולת ישראל ברחמים 
 • מבטל גזירות קשות 
 • זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר ותזהיר באור נפלא ומזכה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש. 
 • מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע. 
 • ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא. 
 • ינצל מתאוות רעות וממדות רעות. 
 • הרי הוא כהוגה ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסים. 
 • יזכה לחזות בנועם ה'. 
 • ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין. 
 • זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו. 
 • לימוד בספר הזוהר הקדוש לע''נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים. 
 • ''כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'' מעורר את זכותו של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע''א ובזכותו יוושע בכל הנצרך לו. 
 • תיבת ''ורפאתיו'' עולה בגימ' (703) כמנין שמעון בר יוחאי (703) ובזכותו נמשכת רפואה לאדם
 • ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות ראשי תיבות רשב''י שהעוסק בתורתו יזכה בס''ד לשפע רב רוחני וגשמי. 
 • בברכת התורה, ובתפילה לגאולה ברחמים בקרוב אמן הצב''י בניהו יששכר שמואלי יצ''ו 

[נערך מתוך 'תורת אמת']

ספר לחברים על הספר 'ספר הזוהר מחולק'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר הזוהר מחולק", התעניינו גם בספרים הבאים:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/productBlock.cshtml)

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום