מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תיקוני הזוהר - קטן - 9 כרכים

   הוצאת מתוק מדבש

סט 9 כרכים בכריכה רכה של כל תיקוני הזוהר עם פירוש 'מתוק מדבש', בהוצאת מתוק מדבש. מחולק עם לוח לחודש אלול. פורמט קטן.

אודות הספר תיקוני הזוהר

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענין תיקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם ואח''כ הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון ''וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגינה'' ''וקראתם דרור בארץ'' ביאור הדברים: כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים ובזכותו יתקיים הפסוק ''וקראתם דרור בארץ'' המרמז על הגאולה השלימה, על תיקוני הזוהר.

ספר הזוהר - גירסא בעלמא

נבאר כי אף גירסא בעלמא בספר הזוהר - קריאה ללא הבנה כלל בספר הזוהר הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות. משל למה הדבר דומה - לרופא הנותן תרופה לאדם הנזקק לה אף על פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה, מכיון שלקח תרופה מרופא מומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה התרופה מועילה לו והוא בס''ד מתרפא וקם מחוליו, נכון גם הדבר לגבי הקריאה בספר הזוהר, אפילו שהקורא לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו, הקדושה העליונה הטמונה במילים של ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדוש. (גורי הארי ז''ל, החיד''א, פלא יועץ, דגל מחנה אפרים, רבי חיים פלאגי', שו''ת ישכיל עבדי, שו''ת פרחי כהונה, ועוד.) כמו כן גם תלמידי חכמים ובני ישיבות העוסקים כל זמנם בלימוד התורה, צריכים להקדיש בכל יום זמן לקריאת מס' דפים בספר הזוהר, שזכות הקריאה הזאת, מלבד כל מעלותיה לכלל ישראל תועיל להם ביותר שיזכו להבין את לימודם ולזוכרו, וכן להתעלות רוחנית גדולה.  ספר הזוהר הוא הספר המרכזי של חכמת הקבלה. המיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי, ונכתב לפני כאלפיים שנה. ספר מכיל מדרשים, רובם בארמית, על התורה מחולקים לפי פרשות השבוע, ומשולבים בו שני חיבורים מאוחרים; "רעיא מהימנא" ו"תיקוני הזוהר".

גדולי ישראל על מעלת תיקוני הזוהר

כאור לעינים ביאורו של השל''ה הקדוש שכתב על כך ''הנה מבואר מכאן שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים, ובזכות העוסקים יבוא המשיח כי אז תמלא הארץ דעה. לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו והוא רצון האל יתברך ואשרי הזוכה בה'' (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית) 

כמו כן בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים מסוגל הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל צרה רח''ל. 

גאון ישראל הרמח''ל רבנו משה חיים לוצטו זצוק''ל זיע''א בעל ה''מסילת ישרים'' ועוד, תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש במשמרות ללא הפסק כלל, מעלות השחר עד שקיעת החמה וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו.

מרן רבינו יוסף חיים זיע''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ'' שכל העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה.

ואף מו''ר הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק''ל זיע''א היה מורה לתלמידיו בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס' דפים בספר הזוהר שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך הנפש, והוסיף עוד ואמר כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ביותר לעבודת השי''ת וזהו ספר המוסר הטוב ביותר. 

ספר לחברים על הספר 'תיקוני הזוהר - קטן - 9 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "תיקוני הזוהר - קטן - 9 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

מבצע
ספר הזוהר מחולק

ספר הזוהר מחולק

הוסף למדף מבצע: 99 ₪ 120 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום