מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סודי רזייא

   הוצאת ברזני

הספר סודי רזייא לרבי אלעזר מגרמיזא, בהוצאת ברזני, במהודרה חדשה ומורחבת עם הגהות ותיקונים רביםספר הקבלה סודי רזייא השלם מאת אחד מבעלי התוספות רבי אלעזר מגרמזייא זצ"ל בעל "ספר רוקח" על ענייני קבלה בכלל ומעשה מרכבה בפרט. מחולק להלכות: הלכות המלאכים, הלכות כסא הכבוד, הלכות הדבור, הלכות הנבואה והלכות האמונה. ממנו נלקח ספר "רזיאל המלאך" ("רזיאל" נוטריקון "רזי אלעזר").

מתוך שער הספר סודי רזיא

הספר סודי רזייא השלם אשר חברו חד מן קמאי מרבותינו בעלי התוספות הוא רבינו הגדול ר' אלעזר מגרמיזא זצלה"ה בעל "ספר הרוקח". עתה יצא לאור בפעם הראשונה במהדורה מורחבת של כל חמשת חלקי הספר: סדר אלפא ביתא, סוד הייחוד, ספר החשק, פירוש שעל ספר היצירה וחכמת הנפש. הוגהו ותוקנו שיבושים רבים ובפרט בחלק הרביעי "פירוש על ספר היצירה" שהוגה מחדש ע"פ כתב יד שלא היה בידי המוציא לאור הראשון הלא הוא האדמו"ר הגאה"ק מוה"ר צבי אלימלך מדינוב בעל ה"בני יששכר".

מתוך הקדמת הספר סודי רזיא

בשם אהיה היה הוה ויהיה אתחיל לכתוב ספר השם. ה׳ שמו המיוחד הנכבד והנורא נבאר משמעותו כפי יכולת לדבר לידע כבוד שם ה׳ עליון ומוראו, יסלך לנו הרחום אשר נבאררנו. גלוי וידוע לפניו כי לידע כבוד יראתו אכתוב, ואין מוסרין אותו כי אם לצנועים אשר אינם כועסים, וענוים ובעלי יראה ועושים מצות בוראם, ואין מוסרין אותו כי אם על המים כדכתיב (תהילים כט, ג) קול ה׳ על המים. וטרם ילמד הרב אל תלמידו ירחצו במים ויטבלו במ׳ סאה, וילבשו בגדים לבנים, ויתענו אותו יום שילמדוהו, ויעמדו במים עד קרסולם, ויפתח הרב פיו באימה ויאמר: ברוך אתה ה׳ אלקינו מלך העולם ה׳ אלקי ישראל אתה אחד ושמך אחד ותצוינו להעלים שמך הגדול כי נורא שמך. ברוך אתה ה׳ וברוך שם כבודך לעולם השם הנכבד והנורא ה׳ אלקינו קול ה׳ על המים. ברוך אתה ה׳ המגלה סודו ליראיו חכם הרזים ה׳.

חלקי הספר סודי רזיא

הספר סודי רזיא כולל חמשת החלקים: ספר אלפא ביתא, סוד היחוד, ספר החשק, פירוש על ספר יצירה וחכמת הנפש. 

ספר לחברים על הספר 'סודי רזייא'

לקוחות שרכשו את הספר "סודי רזייא", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
ספר הגלגולים

ספר הגלגולים

הוסף למדף מחיר: 100 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום