מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אוצר מדרשים

   הוצאת הפצת אור תורה

אוצר מדרשים,ר' יהודה דוד איזנשטיין

הספר אוצר מדרשים של ר' יהודה דוד איזנשטיין הינו לקט מדרשים קטנים שליקט וערך יהודה דוד איזנשטיין, ויצא לאור בשנת תרע"ה (1915) בהוצאת המחבר. הקובץ מחולק לשני כרכים, ומכיל מדרשים קטנים, רקע למדרשים ארוכים (כמדרש רבה) וכן מדרשים מלוקטים מדברי רש"י בפירושו לגמרא ומהתוספות.

לדברי ר' יהודה איזנשטיין,מחבר הספר אוצר מדרשים הסיבה לעריכת המדרשים בקובץ חדש הייתה כפולה: ראשית, הוא חשש כי מדרשים קטנים עלולים ללכת לאיבוד, וכי יש צורך להעלותם על הדפוס כדי לשמרם; שנית, איזנשטיין ראה ערך היסטורי ואף תרבותי בלקיטתם. לדבריו, על ידי מדרשים אלו ניתן להבין את הצורה שבהּ חיו יהודים בשנים שבהן נוצרו המדרשים, ועל כן יש חשיבות רבה בהבאתם לדפוס.

חלק מהמדרשים מלוקטים מאוספי מדרשים אחרים, כגון "בתי מדרשות"; אולם איזנשטיין טוען כי 'אוצר מדרשים' עולה על הקבצים הקודמים  לטענתו, בקובצי המדרשים הקודמים שלוקטו לא היה סידור שיטתי של מדרשי-האגדה השונים.

רשימת המדרשים מתוך הספר אוצר המדרשים של ר' יהודה איזנשטיין:

המדרש מקור
מעשה אברהם אבינו ע"ה ממה שאירע לו עם נמרוד יעלינעק, בית המדרש חדר א'
פרק אדם הראשון נוסחא א' מס' כבוד חופה
ואלה תולדות אהרן ומשה בתי מדרשות בית ג'
מדרש אל יתהלל בית המדרש חדר ו'
ספר אלדד הדני: שאלה ותשובה בין אנשי קירואן ור' צמח גאון עפשטיין, אלדד הדני, ספור א'
ספר אליהו בית המדרש חדר ג'
ספר ארחות חיים מהוצאת ר' גרשון חנוך העניך מראדזין
אלפא ביתא דבן סירא ע"פ דפוס שטיינשניידר
מדרש מגילת אסתר מדפוס קושטא רע"ט ונדפס שנית בקובץ מדרשים קטנים למר הורוויץ
מסכת אצילות בסוף אגדת בראשית דפוס לובלין תרמ"ג
מאמר ארבעה מלכים  
סדר ארקים  
מעשה (רבי) בוסתנאי מה שבא לישראל על ידו ועל אשר חותמים בית דוד בחותמו צורת זבוב מסדר הדורות
מדרש ביום השמיני  
דרשת ר' בנאה בית עקד האגדות חוברת ב'
מדרש גדול וגדולה בית המדרש ח"ג
מדרש גלית הפלשתי  
מסכת גן עדן בסוף ברייתא דשמואל הקטן ובית המדרש ח"ב
אגדות של דורשי רשומות מאוצר ישראל ומאמר לויטערבאך
מעשה דניאל ע"ה  
מדרש ה' בחכמה יסד ארץ בית המדרש ח"ה
מסכת היכלות ארזי לבנון; בית המדרש ח"ב
מדרש הלל הנקרא ספר המעשים בית המדרש חדר ה'
מדרש השכם מספר הלקוטים של ר"א גרינהוט, ח"א
מדרש אשה אחת מנשי בני הנביאים  
מדרש ויושע ע"פ מונק בדברי חכמים צד א'
מדרש ויכלו מספר הלקוטים
ספר זרובבל בית המדרש חדר ב'
חולדה ובור מספר הערוך השלם ע' חלד
שבע חופות או חופת אליהו מספר כבוד חופה לרח"מ הורוויץ
עניין חירם מלך צור מבית עקד האגדות כ"ט, והוא מכ"י מינכען (מינכן)
חיי חנוך ספר הישר פ' בראשית, ובית המדרש חדר ד' קכ"ט
מגלת אנטיוכס הנקראת מגלה יונית ע"פ הוצאת דוד סלוצקי
מדרש מעשה חנוכה (נוסח א') בית המדרש חדר ה'
מדרש מעשה חנוכה נוסח ב', ועוד "מדרש לחנוכה" בית המדרש חדר א' בשם "מדרש לחנוכה"
מדרשי חסר ויתר מס' פליטת סופרים לר"א ברלינר צד ל"ו
פרק ר' יאשיהו בית המדרש חדר ו'
מעשה יהודית בית המדרש חדר א' ק"ל
אגרת יהושע בן נון ספר יוחסין השלם בסוף
מעשה דר' יהושע בן לוי ספר מעשיות לרבנו נסים גאון; בית המדרש ח"ו
מדרש רבותינו על הפסוק והוא עבר לפניהם מבית המדרש ח"ה צד נ"ב
מכתב ר' יוחנן בן זכאי מירושלם מספורי מחוקקי דת הנוצרים
מדרש יונה מפרקי דר"א פרק עשירי
קונדריס אחרון ממדרש ילמדנו בית המדרש חלק ו'
ברכת יעקב אבינו לבניו בסוף משפטי שבועות ודיני מקח וממכר
ספר יצירה מהוצאת לאזארוס גאלדשמידט
סדר יצירת הולד בית המדרש ח"א קנ"ג
אגדה ממדרש איכה רבתי בית עקד האגדות ח"א ל"ז
ברייתא דישועה מס' שלשה ספרים נפתחים
אגדת רבי ישמעאל בית עקד האגדות ח"א נ"ט
מדרש יתברך בתי מדרשים ח"א מ"ג
מעשה ברב כהנא בתי מדרשות ח"ד
מדרש כונן מס' ארזי לבנון
מסכת כלים (כלי המקדש) מהקדמת רב פעלים ט"ז
מדרש כתפוח בעצי היער בתי מדרשות ח"ד כ"ב
ברייתא דל"ב מדות ממדרש תנאים ומשיב דבר
מדרש לעולם בית המדרש חדר ג' ק"ט
מעשה ברבי מאיר קאהוט, מנצור אלדאמרי צד ו'
ברייתא דמזלות אוצר מדרשים כתבי יד ח"א
חנוך הוא מטטרון בית המדרש חדר ה' ק"ע
לקוטים מברייתא דמ"ט מדות ספר הלקוטים ח"ב
ברייתא דמלאכת המשכן הוצאת מאיר איש שלום
מדרש מנין אוצר מדרשים כ"י
ספר מעין חכמה מספר ארזי לבנון דף מ"ו ע"ב
סדר רבה דבראשית דמרכבה דר"י כ"ג בתי מדרשים ח"א
מעשה ביכניהו המלך קאהוט מנצור אלדאמרי ג'
מעשיות בית המדרש ח"ד קמ"ב, ועוד מקומות רבים שם
מספר המעשים נוה שלום צד ע"א
מרגניתא דבי רב מבית המדרש ח"ב ק"כ
דברי הימים למשה רבינו מדפוס לבוב תרכ"ה
אגדת משיח בית המדרש ח"ג קמ"א
נבואת הילד הוצאת סטנוב, ברלין תרנ"ג
נדה ברייתא דמסכת נדה פ"א הלכה ו' צד ח'
ספר נח בית המדרש ח"ג קנ"ה
אגדת עולם קטן בית המדרש ח"ה נ"ז
אלפא ביתא דרבי עקיבא נוסחא א', בית המדרש ח"ג י"ב
מדרש עשר גליות מספר הלקוטים על פי גירסת הראב"ד
מדרש אלה אזכרה (על עשרת הרוגי מלכות) בית המדרש ח"ב; סוף רב פעלים צד קנ"ז
מדרש עשרת הדיברות בית המדרש ח"א ס"ב, והוצאת גאלדבלאט
מדרש עשרת מלכים בית עקד האגדות חוברת א'
עשרת השבטים, טופס הכתב ששלח פרישטי יואן לאפיפיור ברומאה מקובץ על יד ענייני עשרת השבטים
ברייתא דרבי פנחס בן יאיר או מדרש תדשא בית המדרש חדר ג' קס"ד; מקדמוניות היהודים
פסיקתא חדתא בית המדרש חדר ו'
פרק צדקות בתי מדרשים ח"ג דף כ"ה
קדושא ליחיד מסדור רב עמרם גאון, קודם ברכו לשחרית
מדרש קרי ולא כתיב בית המדרש ח"ה כ"ז
אגדת קרני ראמים קובץ מדרשים קטנים להורוויץ צד ל"ז
פרקי רבינו הקדוש ספר הלקוטים ח"ג דף ל"ג
מדרש רות ס' ילקוט הרועים רמ"ו
טעם שבע נקודות בס' כבוד חופה צד כ"ב
פרק שירה סדר עבודת ישראל צד תקמ"ז
דמות כיסא של שלמה המלך ע"ה בית המדרש ח"ב צד פ"ג
מדרש שלשה וארבעה  
ברייתא דשמואל הקטן מדפוס פפד"מ תרכ"ג
סדרי דשמושא רבא וסדרי היכלות בית המדרש חדר ו' ק"ט
שמחזאי ועזאל בית המדרש חדר ד' קכ"ז
הגדת שמע ישראל בית המדרש חדר ה' קס"ה
תפלת רבי שמעון בן יוחאי בית המדרש חדר ד' קי"ז
אגדתא דשמעון כיפא בית המדרש ח"ה ס'
מדרש שני כתובים בתי מדרשות ח"ד
שעור קומה בספר רזיאל דפוס אמשטרדם דף ל"ז ע"ב
ספר תגין דפוס פאריס תרכ"ו, ומחזור ויטרי צד תרע"ד
אשרי תמימי דרך מדרש תהלים הוצאת רש"ב צד תפ"ח
שאלות ר' אליעזר (בעניין התחיה) בית המדרש ח"ו קמ"ח
מדרש תמורה בית המדרש ח"א ק"ו; ילקוט הרועים מ"ח
אגדת תפילת שמונה עשרה בית המדרש ח"ה נ"ד

מתוך ויקפדיה ערך "אוצר מדרשים"

ספר לחברים על הספר 'אוצר מדרשים'

לקוחות שרכשו את הספר "אוצר מדרשים", התעניינו גם בספרים הבאים:

 פרקי אליהו

פרקי אליהו

הוסף למדף מחיר: 69 ₪
חק ליעקב

חק ליעקב

הוסף למדף מחיר: 89 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום