מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חפץ חיים על התורה

   הוצאת ספרייתי

הספר חפץ חיים על התורה הוא פירוש לפרשיות התורה מאת מרן ר׳ ישראל מאיר הכהן זצוק"ל בעל ה״חפץ חיים״. כריכה קשה.

 

מהקדמת ספר החפץ חיים על התורה

הספר הזה המוגש לפניכם היום מעט הכמות הוא, אבל איכותו רבה מאד. לא אני חברתיו רק סדרתיו. הלכתי אחרי הקוצר, לקטתי ואספתי שבלים בודדות והכנסתים גורנה. בעל השדה וזורע התבואה הוא רבן ומאורן של כל ישראל, צדיקא ופרישא אדמו״ר מרן ר׳ ישראל מאיר הכהן זצוק"ל בעל ה״חפץ חיים״. במשך שנים רבות זכיתי ליצוק מים על ידיו, נמניתי בין המקשיבים כל הגה היוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה והשתדלתי לחרות בזכרוני את אשר שמעו אזני, ויש שרשמתי תמצית הדברים ביום שמעי במחברת לזכרון.

לדאבוננו לא כל מה ששמענו הבינונו. בעניותנו לא ירדנו לסוף דעתו. ועל המועט שעלה בידינו כבר פרש פורה שר של שכחה כנפיו, והנני נותן שבח והודי׳ להשי״ת, שנתן בלבי לגשת אל מלאכת הקודש ולהעלות על הגליון את המועט הזה, ביחוד על חמשה חומשי התורה לתועלת המעיינים, לזכות את הרבים ליהנות מאור תורתו של רבינו זצ״ל. ויישר כחו של ידי״ע ויראיו הגאון הצדיק מוהר״ר ר' אלחנן ווסרמן שליט״א, שעוררני לזה.

את המאמרים הללו לא שמעתים על הסדר. רוב המאמרים השייכים לסדר השבוע שמעתי אמנם במועדם הנכון מפיו הקדוש, ומעוטם הקשבתי שלא על הסדר בזמנים ובמקומות שונים. מהם בינינו לבין עצמנו, בשבתו בביתו בראדין ובישיבתו הקדושה, ומהם בלכתו בדיר לאספות ולרגלי עניני כלל ישראל, כמו כן באספות גופא שנתקיימו בערים שונות, כמו ווילנא, הורדנא, ביאליסטאק, ראוונא, יריעו ועוד. ועל פרשיות אחדות בתורה שלא זכיתי לשמוע חדושיו מפיו, מצאתים אח״כ בספריו הק׳ המרובים או בהגהות וצרפתים לסדר השבוע המתאים.

כן הנני מכיר טובה לידידי הגאון חתנא דבי נשיאה הר״מ זאקם שליט״א, שבאורים אחדים על פסוקי ס׳ בראשית ששמע מחותנו אדמו״ר זצ״ל, מסר לי ע"מ להכניסם בספר הנוכחי. כל הדברים הללו ששמענום באידית, העליתי על הכתב בשפה ברורה ופשוטה, מתאימה לזו שרבינו זצ״ל השתמש בלשוננו הק' בה בספריו המרובים. השתדלתי לבלי לנטות הצדה מכונת רבינו אף זיז כל שהוא. ואם באיזה מקום יתקשה המעיין בהבנת הענין, יתלה בי ובתרגומי, כי בעת שיצאו הדברים מפי רבינו זצ״ל היו מליץ טוב על מאירים ומזהירים כשמש בצהרים. ורבינו זצ״ל שהיה מליץ טוב על כלל ישראל כל ימי חייו, בטח לא ישית עלי חטאת אם נתגלגלו על ידי שינויים וטעויות בדבריו ובכונתו, מפני קוצר דעתנו, ושגיאות מי יבין.

ובשביל כך נפשי בשאלתי מאת הקוראים הנכבדים, לבל ידונו זה הספר, כאחד מספרי החפץ חיים זצ״ל, שחברם וסדרם בעצמו. כי לא הרי הספר הנוכחי כספרי רבינו זצ"ל שהתיבות ואפילו האותיות היו ספורות ומנויות, ואפילו מדברי אגדות שלו אפשר ללמוד הלכה למעשה. משא״כ הספר הזה איננו רק קובץ מאמריו והעתק רעיונותיו, שרשמתי על הגליון בכתבי ולשוני, ולפי כח בינתי הדלה. אין כאן פסקי הלכות, אלא רק באורים ופרושים, דברי חכמה מוסר ומדות.

השתדלתי ליפות ולפאר כמה מבאורי רבינו על התורה בספורים ומאורעות מחייו בעתים וזמנים שונים, ומהם שהייתי עד ראי' שהקצבתי להם מדור מתחת לקו בשם ״מעשי למלך״ בהם ימצאו הקוראים ענין מיוחד וישמשו בתור "מעשה רב" ואשר המה בבחינת ״גדולה שמושה יותר מלמודה״. כמו״כ נתבארו כאן כמה פסוקים מתנ״ך, תפילות ופיוטים ומאמרי רבותינו ז״ל, השייכים לענין האמור. מהם ששמעתי בעצמי מפיו הק' ושצרפתי ממה שנדפס בספריו המרובים והשייכים לענין המדובר.

שמואל בלאאמו״ר ר׳ יוסף יצחק הי״ו גריינימן. מנהל מתיבתא תפארת ירושלים בנויארק.

ספר לחברים על הספר 'חפץ חיים על התורה'

לקוחות שרכשו את הספר "חפץ חיים על התורה", התעניינו גם בספרים הבאים:

אמת ואמונה ב'

אמת ואמונה ב'

הוסף למדף מחיר: 50 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום