מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

כלי יקר

   הוצאת יפה נוף פלדהיים

הספר כלי יקר- פירוש על חמישה חומשי תורה מאת רבי שלמה אפרים מלונטשיץ.

אודות הספר כלי יקר

כלי יקר הוא פירוש על חמישה חומשי תורה שנכתב על ידי רבי שלמה אפרים מלונטשיץ במאה ה-17. הספר התקבל כאחד מעמודי התווך של פרשנות המקרא,והודפס פעמים רבות במספר מהדורות. פעמים רבות הפירוש המופיע בספר כלי יקר הוא שכתוב של דרשות ורעיונות אותם נשא הרב מלונטשיץ בדרשותיו השבועיות.

הרקע לחיבור הספר כלי יקר

בשנת השס"א חלה מחבר הכלי יקר במחלה קשה, ממנה קיבל דחיפה לכתוב פירוש לתורה, וכך הם דבריו בהקדמתו: "ובחמלת ה' הוציאני מתוך ההפיכה לחיות אותי. כיום הזה נדרתי לה' ואשלמה לחבר חיבור זה לכבוד ה' ותורתו ולגלות מצפוניו".

מטרתו העיקרית של הרב הייתה להוציא לאור את המטען הרב שהצטבר אצלו בפרשנות במשך שנות דרשנותו.

את שם הספר קרא הרב בשם כלי יקר על שם פסוקים הקשורים לשני שמותיו. שמו העיקרי 'אפרים' הנזכר בפסוק: "הבן יקיר לי אפרים"‏, ושמו השני 'שלמה' שנתוסף לו בעקבות מחלתו הקשה, נרמז בפסוק במשלי "וכלי יקר שפתי דעת"‏שאמרו על שלמה המלך.

מרכיבי פירוש כלי יקר

פשט- עיקרו של פירוש כלי יקר הוא על דרך הפשט, וכן העיד על עצמו המחבר בהקדמתו: "וכל דברי קרובים לפשוטו מאוד". הפירוש מתייחס לפירושים רבים שקדמו לו כגון: רש"י, רמב"ן, ספורנו, אברבנאל, הרא"ם, הרמב"ם במורה נבוכים ועוד. פעמים שהוא מוסיף לדבריהם נופך משלו, מוכיח את אמיתות דבריהם או משתמש בדבריהם להוכחת דבריהם, ופעמים גם חולק עליהם ומקשה על דבריהם.

ככל הפשטנים, גם פירוש כלי יקר עוסק בשאלות של סגנון הכתוב, סדר המילים בפסוק, כפל במילים שונות, דיוק בדברי הכתוב ויישוב מקראות.

בפירוש כלי יקר על התורה, פזורים גם הסברים לפסוקים מהנביאים ומהכתובים ולעיתים לא רק פסוקים בודדים כי אם רצף פסוקים או עניינים.

מדרשי חז"ל- מלבד הפשט, מצויים בפירוש כלי יקר מדרשי חז"ל ומאמרים מהתלמוד או מהמדרשים. פעמים הפירוש מנסה ליישב סתירות בין הפשט למדרש, ובסופו של דבר מסיק: "ומכל מקום, לעולם אין כוונתנו לפרש המקראות חוץ מפשוטם."

רמז- עיקר הפירוש בדרך רמז נמצא בענייני המשכן וכליו, זאת בעקבות שאר המפרשים שגם פרשו כך את מעשה המשכן. בשאר המקומות, ענייני הרמז הם בעיקר תוכחה ומוסר לקורא, זאת מכיוון שלמחבר הכלי יקר הייתה מטרה נוספת בפירושו, והיא ללמד מוסר את מי שמוכן לשמוע.

סוד- לעתים נדירות מסביר הכלי יקר דברים על פי דרך הקבלה.

תוכחות מוסר- בפירוש ישנן תוכחות מוסר רבות לציבור הקוראים. המחבר הוקיע תופעות של מינוי רבנים ודיינים שלא לפי גדולתם בתורה‏  , התריע על צרות עין‏,חנופה‏, הזכרת שם שמיים לבטלה‏, קיום מצוות שלא לשמן‏,  אי הדרישה של עם ישראל מה' לשוב אל ארץ ישראל‏, פירוד לבבות בעם ישראל ‏ועוד.

מקום מיוחד בתוכחות המצויות בכלי יקר תופסת התוכחה בעניין תאוות הממון והרדיפה אחר המותרות. בעשרות מקומות בפירוש מוסברים הנזקים שחמדת הממון גורמת לאדם, ולא רק חמדת הממון, כי אם הממון עצמו: "התורה והעושר בורחים זה מזה"‏

אמונות ויסודות היהדות- במספר מקומות דן פירוש הכלי יקר בסוגיות של אמונה ויסודות היהדות, ובהגנה עליהן מפני המכחישים אותן.   

ספר לחברים על הספר 'כלי יקר'

לקוחות שרכשו את הספר "כלי יקר", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום